Ürün Detay: Westbar 400 - 600 Serisi
Teknik özellikler:
Elektronik  kart ile  bariyer otomatik olarak kontrol edilmektedir. Bariyer çal??ma periyodu d???na ç?kt???nda sistem motoru durdurarak koruma sa?lar. Kumanda ve motor devreleri üç  fazl?, tek fazl? ve akülü do?ru ak?m tiplere göre ayr? ayr?  imal edilmektedir. 
Elektrik kesilmelerinde manuel açma kolu ile aç?labildi?i gibi  UPS sistemi ile elektrik kesilmelerinde  otomatik olarak aç?lma imkan? bulunmaktad?r.
 
Mekanik özellikler:
Redüktör: Bartech’in tüm bariyer modellerinde TSE, VDE, DIN,ve EC standartlar?n? kar??layan redüktörler kullan?lmaktad?r.
Motor: Bartech’in tüm modellerinde  S?EMENS  motor kullan?lmaktad?r.
Hidrolik gazl? piston: Kol a??rl???, hidrolik gazl? piston ile dengelenmi?tir. Hidrolik gazl? piston ,kol hareketlerinin düzenli, kesintisiz ve titre?imsiz yap?lmas?n? sa?lar.
Yataklama: Kolun gövde ile ba?lant? milleri semente edilmi? çelikten üretilmi?tir. Kolun gövde ile hareketlerinin yataklanmas?,  bronz yataklar  ile yap?lm??t?r.
Kol boyu uzunlu?u: Westbar serisi modellerde kol uzunluklar?  2 metreden 4 metreye – 4  metreden  6 metreye kadar 70 mm çap 3 mm Aliminyum boru kullan?lmaktad?r.
Alüminyüm gövde ve döküm aksam: Gövde 4mm kal?nl???nda alüminyun saçtan üretilmi?tir. Alüminyum malzeme, gövdeye yüksek mekanik direnç, sa?laml?k ve korozyondan etkilenmeme özelli?i sa?lar. Gövdenin zemine ba?land??? kaide , gövdenin üst kapa?? ve kolun gövde ba?lant?lar? i?lenmi? alüminyum döküm olduğundan,  kolun alaca?? darbelerden zarar görmeyecek kadar dayan?kl?d?r.
Destek: Destek, kola  yatakl?k etti?i için sa?laml??? önem ta??r. 100mm çapl?, 3mm et kal?nl???nda yuvarlak alüminyum malzemeden üretilen destek, i?lenmi? alüminyum döküm kaide ile zemine monte edilir. Destek, bu özelikleri  sayesinde gövde ile dengeli bir bütün olu?turur. D ?? müdahale ve darbelere kar?? bariyerin dayan?kl?l???n? tamamlar.
Boya:  Bariyerler d?? darbelere ve korozyona kar?? koruyuculu?u yüksek elektrostatik boya ile boyanm??t?r ve fosforlu bantlarla desteklenmi?tir.
 
Güvenlik:
Westbar   bariyerlerde   ALARMLI   çal??ma    özelli?i  bulunmaktad?r.
Mevcut   piyasada   bulunan   bariyer   modellerinde   sadece  BARTECH bariyerlerinde  bulunan  bir  sistemdir. Alarml?  bariyer  gerçek   anlamda koruma  sa?lar.  Her  türlü  d??    müdahalelerde   elektronik   sistem  devreye  girerek   yetkiliyi   sesli   veya   ???kl?  olarak   uyar?r  ve  bu  sayede  kötü  niyetli  ki?ilerin  bariyer   kolunu  zorlamalar? ,  k?rmalar?  veya  yerinden  ç?karmaya çal??malar? engellenmi? olur.
?kaz fla?örü: Aç?l?p - kapanma esnas?nda otomatik olarak devreye girerek makine  hareket  alan?  içerisindekileri  uyar?r. Gövdeye  özel  bir konsol ile görünebilirli?ini  sa?layacak  yükseklikte  monte  edilmi?tir.

Fotosel sistemi: Bariyer kolunun çal??ma alan? içerisine herhangi  bir cisim girdi?inde, kolun kapanmas?n? önler . Bu sayede bariyerin kapan??? s?ras?nda  alt?ndan geçmekte olan yayalar ile henüz bariyer alan?n? terk etmemi? araçlar?n zarar görmesi engellenir.